Všeobecné obchodné podmienky - GastroMarket - Linorex s.r.o.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim GASTROMARKET ® a  kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Objednávka:
GASTROMARKET ® (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť  osobne, poštou, faxom alebo e- mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia - faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 3 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Platobné podmienky:
Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho.

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Dodacie podmienky:
Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom.
Dodací termín tovaru je zakaždým individuálny a musí sa vopred určiť/dohodnúť predajcom.

Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho.

Záručné a reklamačné podmienky:
Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12- tich mesiacov.
Predĺžená záruka na náhradné diely, najmä pri určených výrobkoch spoločností BERTO´S a ALPHATECH, sa vzťahuje na beplatné poskytnutie náhradných dielov. Kupujúci si po vypršaní prvých 12-tich mesiacov musí hradiť všetky náklady na výmenu náhradných dielov v záruke (preprava dielov, doprava a práca technikov, atď.)

1. Záručné opravy:
Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, poprípade iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný  technik vydá.
Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti v sídle vašho regionalneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné:
predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý vám vydá predávajúci pri prevzatí tovaru. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. AK ste pri kúpe tovaru záručný list neobrdžali, ako záručný list slúži faktúra za tovar. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na:
závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby, nesprávnym výberom tovaru a z toho vyplývajúceho nadmerného opotrebovania a poškodenia zariadenia, alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave  po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).